Sunteţi aici: HOME >>> SITUAŢII DE URGENȚĂ

SITUAȚII DE URGENȚĂ

(Prevenire și stingerea incendiilor / Protecție civilă)


Cu o echipă de specialiști în domeniu, RESCONT SSM desfășoară activități în domeniul situațiilor de urgență în conformitate cu legislația în vigoare:

 • Elaborarea tematicilor (pentru instructajul introductiv general, instructajul specific locului de muncă, instructajul periodic) și reglementările interne (pentru stabilirea duratei instructajului introductiv general, duratei instructajului specific locului de muncă, duratei instructajului periodic și intervalul de timp între două instructaje periodice) în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și în domeniul protecției civile;
 • Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și în domeniul protecției civile pentru instructajul introductiv general;
 • Efectuarea instructajului introductiv general în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și în domeniul protecției civile;
 • Elaborarea instructiunilor de aparare împotriva incendiilor și stabilirea atribuțiilor ce revin salariaților la locurile de muncă;
 • Elaborarea instrucțiunilor privind modul de comportare în situaţii de urgenţă;
 • Elaborarea dispozitiilor/deciziilor pentru desfăşurarea activităţii în conformitate cu normele pentru prevenirea şi stingerea incendiilor:
  • decizie privind responsabilitãţile şi modul de organizare pentru apãrarea împotriva incendiilor;
  • decizie privind reglementarea lucrului cu foc deschis;
  • decizie privind reglementarea fumatului;
  • decizie privind stabilirea punctelor vital-vulnerabile la incendiu;
  • decizie privind numirea cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
  • decizie privind privind modul de gestionare a resturilor menajere, a materialelor şi a deşeurilor combustibile susceptibile a se aprinde specifice activităţii desfăşurate;
  • decizie privind măsurile speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase;
  • decizie privind modul de întreţinere, verificare şi reparare a mijloacelor tehnice de p.s.i. din dotare;
  • decizie privind modul de organizare și responsabilităţile pe linia apararii impotriva incendiilor) pe baza informaţiilor / documentelor transmise de către beneficiar şi la solicitarea expresă a acestuia;
 • Testarea cunoştinţelor angajaţilor în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și în domeniul protecției civile (verificarea anuală);
 • Testarea cunoştinţelor angajaţilor în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si in domeniul protectiei civile (verificarea anuală);
 • Stabilirea atributiilor şi răspunderilor privind prevenirea si stingerea incendiilor si in domeniul protectiei civile, ce revin lucrătorilor, corespunzător functiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
 • Stabilirea atributiilor şi răspunderilor privind prevenirea și stingerea incendiilor și în domeniul protecției civile, ce revin lucrătorilor, corespunzător functiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
 • Întocmirea și actualizarea planurilor de intervenție;
 • Investigarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor şi stabilirea împrejurărilor şi a factorilor determinanţi;
 • Identificarea zonelor cu risc de incendiu ridicat;
 • Elaborarea planului de acţiune în cazul unei situaţii de urgenţă;
 • Întocmirea planului de evacuare pe fiecare etaj / clădire;
 • Elaborarea raportului anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;
 • Realizarea măsurilor dispuse de catre inspectori cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;
 • Propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și în domeniul protecției civile;
 • Stabilirea unor clauze privind prevenirea și stingerea incendiilor și protectia civila la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
 • Întocmirea altor documente specifice activității de prevenire și stingere a incendiilor sau apărării civile necesare conform legislației de specialitate
Obligațiile firmei dvs. în domeniul Situațiilor de urgență
 • Instruirea și testarea tuturor lucrătorilor din punct de vedere al situațiilor de urgență
 • Elaborarea și actualizarea documentelor prin care se stabilesc răspunderi din punct de vedere al situațiilor de urgență (decizii interne, acte de autoritate)
 • Planificarea a exercițiilor de evacuare și intervenție
 • Elaborare și afișare Plan de evacuare, Plan de depozitare, Plan de intervenție
 • Evaluarea riscului de incendiu
 • Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă (conf. Legii 307/2006, modificată și completată)
 • Elaborare proceduri de acțiune pentru alte situații de urgență (cutremure, inundații, accidente chimice, amenințări cu bombă)
 • Orice alte documente specifice activității de prevenire și stingere a incendiilor sau apărării civile necesare conform legislației de specialitate, în vigoare
DOSARUL pentru Situaţii de Urgenţă pe care îl întocmim cuprinde cel puţin:
 • Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor (decizii și dispoziții)
 • Tematici de instruire
 • Fișe de post cu atribuții specifice SU
 • Chestionar instruire introductiv generala SU
 • Chestionar anual de instruire
 • Grafic anual de instruire
 • Rapoarte exerciții )
 • Decizii/ Dispoziții SU
 • Instrucțiuni proprii SU
 • Plan de intervenție
 • Plan de evacuare
 • Plan de depozitare
 • Formulare tipizate
 • Registre tipizate
 • Alte documente specifice activitatii de prevenire și stingere a incendiilor sau apararii civile necesare conform legislatiei de specialitate
 • Legislație specifică domeniului