Sunteţi aici: HOME >>> CERCETĂRI EVENIMENTE

Cercetări evenimente


Echipa noastră, constituită din specialiști în domeniu, absolvenți de studii de specialitate, are o experiență de peste 15 ani în organizarea si desfășurarea activităților de prevenire si protecție și de cercetare a evenimentelor.

Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, specialiștii noștri au capacitatea de a efectua cercetarea tuturor evenimentelor care intră în competența angajatorilor, și de a-i consilia pe aceștia în pregătirea și prezentarea documentelor atunci când cercetarea intră în competența inspectorilor de muncă.

Împreună cu lucrători ai angajatorului, în baza deciziei emise de acesta, putem cerceta evenimentele produse în unitate sau cele care au ca victime lucrătorii angajatorului, în scopul de a stabili împrejurările și cauzele care au condus la producerea acestora, a reglementărilor legale încălcate, a răspunderilor și a măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare și, respectiv, pentru determinarea caracterului accidentului.

Începând de la comunicarea evenimentului și cercetarea la fața locului si până la finalizarea dosarului și întocmirea Formularului de Înregistrare a Accidentului de Muncă, specialiștii noștri parcurg toate etapele prevăzute de Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, a securității și sănătății în muncă, in cercetarea accidentelor.

Vom consilia angajatorii în scopul respectării tuturor pașilor pe care îi cere legea în procedura cercetării evenimentelor:

  • cercetarea la fața locului,
  • comunicarea evenimentului,
  • efectuarea de fotografii, schițe,
  • audierea persoanelor implicate,
  • pregătirea tuturor documentelor necesare dosarului de cercetare,
  • întocmirea adreselor către instituțiile statului care trebuie să comunice informații – poliția rutieră, unitățile sanitare, inspectoratul de muncă, alte instituții sau autorități,
  • întocmirea procesului verbal de cercetare,
  • întocmirea FIAM-ului,
  • înregistrarea accidentului, etc.
După avizarea dosarului de cercetare putem să întocmim dosarul pentru asigurator, să consiliem angajatorul în realizarea măsurilor propuse și comunicarea către inspectoratul teritorial de muncă a modului în care s-au îndeplinit măsurile stabilite.

În cazul evenimentelor a căror cercetare intră în competența inspectorilor de muncă, specialiștii noștri acordă sprijin angajatorilor în ceea ce privește pregătirea documentelor pentru dosarul de cercetare și, după avizarea dosarului, consiliază angajatorul în realizarea măsurilor dispuse și comunicarea către inspectoratul de muncă a modului de îndeplinire.

Dosarul pentru cercetarea unui accident de muncă întocmit de noi va cuprinde cel puțin următoarele documente:

a) opisul actelor aflate în dosar;

b) procesul-verbal de cercetare;

c) nota de constatare la fața locului, încheiată imediat după producerea evenimentului de către inspectorul de muncă, în cazul evenimentelor care se cercetează de către inspectoratul teritorial de muncă/Inspecția Muncii, conform competențelor, sau de către lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire și protecție, iar în absența acestora, de serviciul extern de prevenire și protecție, în cazul evenimentelor a căror cercetare intră în competența angajatorului, și semnată de către angajator, care va cuprinde precizări referitoare la poziția victimei, existența sau inexistența echipamentului individual de protecție, starea echipamentelor de muncă, modul în care funcționau dispozitivele de protecție, închiderea fișei de instruire individuală prin barare și semnătură, ridicarea de documente sau prelevarea de probe și orice alte indicii care pot clarifica toate cauzele și împrejurările producerii evenimentului;

c^1) nota de constatare la fața locului, întocmită de alte organe de cercetare abilitate și încheiată în prezența și cu participarea reprezentanților inspectoratului teritorial de muncă, care reprezintă piesă la dosar și înlocuiește nota prevăzută la lit. c). Nota de constatare nu se va întocmi în situațiile în care se menține o stare de pericol grav și iminent de accidentare, care nu permite accesul inspectorilor de muncă la locul evenimentului, argumentându-se acest fapt;

d) schițe și fotografii referitoare la eveniment;

e) declarațiile accidentaților, în cazul evenimentului urmat de incapacitate temporară de muncă sau de invaliditate;

f) declarațiile martorilor și ale oricăror persoane care pot contribui la elucidarea împrejurărilor și a cauzelor reale ale producerii evenimentului;

g) copii ale actelor și documentelor necesare pentru elucidarea împrejurărilor și a cauzelor reale ale evenimentului;

h) copii ale certificatului constatator sau oricăror alte autorizații în baza cărora angajatorul își desfășoară activitatea;

i) copii ale fișei de identificare a factorilor de risc profesional și ale fișei de aptitudine, întocmite potrivit prevederilor legale;

j) copii ale contractelor individuale de muncă ale victimelor;

k) copii ale fișelor de instruire individuală în domeniul securității și sănătății în muncă ale victimelor; în caz de deces aceste fișe se vor anexa în original;

l) concluziile raportului de constatare medico-legală, în cazul accidentului mortal;

m) copie a hotărârii judecătorești prin care se declară decesul, în cazul persoanelor date dispărute;

n) copie a certificatelor de concediu medical, în cazul accidentului urmat de incapacitate temporară de muncă;

o) copie a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate, în cazul accidentului urmat de invaliditate;

p) copii ale actelor/documentelor emise/completate de unitățile sanitare care au acordat asistență medicală victimelor, inclusiv asistență medicală de urgență, din care să rezulte data și ora când accidentatul s-a prezentat pentru consultație, precum și diagnosticul;

q) copie a procesului-verbal de cercetare la fața locului, încheiat de serviciile poliției rutiere, în cazul accidentelor de circulație pe drumurile publice.

Dosarul va mai cuprinde, după caz, orice alte acte și documente necesare pentru a determina caracterul accidentului, cum ar fi:

a) copie a autorizației, în cazul în care victima desfășura o activitate care necesita autorizare;

b) copie a diplomei, adeverinței sau certificatului de calificare a victimei;

c) acte de expertiză tehnică, întocmite cu ocazia cercetării evenimentului;

d) acte doveditoare, emise de organe autorizate, din care să se poată stabili locul, data și ora producerii evenimentului sau să se poată justifica prezența victimei la locul, ora și data producerii evenimentului;

e) documente din care să rezulte că accidentatul îndeplinea îndatoriri de serviciu;

f) corespondența cu alte instituții/unități în vederea obținerii actelor solicitate;

g) adresele de prelungire a termenelor de cercetare;

h) actul medical emis de unitatea sanitară care a acordat asistență medicală de urgență, din care să rezulte diagnosticul la internare și/sau externare;

i) procesul-verbal încheiat după producerea evenimentului;

j) formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă, denumit în continuare FIAM, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

Trimiteți-ne informațiile despre evenimentul care a avut loc și în cel mai scurt timp vă vom contacta.
Un inspector SSM se poate deplasa chiar acum la dvs.!