Servicii SSM

RESCONT SSM - Galați desfășoară activități de prevenire şi protecţie (securitate și sănătate în muncă - SSM) în conformitate  cu NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății in munca nr. 319/2006 

 • Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentã a sistemului de muncã, respectiv executant, sarcinã de muncã, mijloace de muncã/ echipamente de muncã şi mediul de muncã pe locuri de  muncã/posturi de lucru; 
 • Elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de  prevenire şi protecţie;
 • Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementãrilor de securitate şi sãnãtate în muncã, ţinând seama de particularitãţile activitãţilor şi ale unitãţii/întreprinderii, precum şi ale  locurilor de muncã/posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în întreprindere  şi/sau unitate numai dupã ce au fost aprobate de cãtre angajator;
 • Propunerea atribuţiilor şi rãspunderilor în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, ce revin lucrãtorilor, corespunzãtor funcţiilor exercitate, care se consemneazã în fişa postului, cu aprobarea angajatorului; 
 • Verificarea însuşirii şi aplicãrii de cãtre toţi lucrãtorii a mãsurilor prevãzute în planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilitãţilor ce le revin în domeniul  securitãţii şi sãnãtãţii în muncã stabilite prin fişa postului;
 • Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrãtorilor în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã; 
 • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicitãţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncã în instrucţiunile proprii, asigurarea informãrii şi instruirii lucrãtorilor în 
  domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã şi verificarea însuşirii şi aplicãrii de cãtre lucrãtori a informaţiilor primite;
 • Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unitãţii;
 • Asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107, şi asigurarea ca toţi lucrãtorii sã fie instruiţi pentru aplicarea lui;
 • Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevãzute la art. 101-107;
 • Stabilirea zonelor care necesitã semnalizare de securitate şi sãnãtate în muncã, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sãnãtate la locul de muncã;
 • Evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevãzute de legislaţia specificã, pentru care este necesarã autorizarea exercitãrii lor;
 • Evidenţa posturilor de lucru care necesitã examene medicale  suplimentare;
 • Evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesitã testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
 • Monitorizarea funcţionãrii sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de mãsurã şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a  altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncã;
 • Verificarea stãrii de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţã, precum şi a sistemelor de siguranţã; 
 • Efectuarea controalelor interne la locurile de muncã, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficienţelor constatate şi asupra mãsurilor propuse pentru remedierea acestora;
 • Întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevãzute de hotãrârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele  referitoare la azbest, vibraţii, zgomot şi şantiere temporare şi mobile;
 • Evidenţa echipamentelor de muncã şi urmãrirea ca verificãrile periodice şi, dacã este cazul, încercãrile periodice ale echipamentelor de muncã sã fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotãrârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sãnãtate pentru utilizarea în muncã de cãtre lucrãtori a echipamentelor de muncã;
 • Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrãtorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sãnãtate pentru utilizarea de cãtre lucrãtori a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncã;
 • Urmãrirea întreţinerii, manipulãrii şi depozitãrii adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevãzute de Hotãrârea Guvernului nr. 1.048/2006;
 • Participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevãzute la art. 108-177;
 • Întocmirea evidenţelor conform competenţelor prevãzute la art. 108-177;
 • Elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncã suferite de lucrãtorii din întreprindere şi/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;
 • Urmãrirea realizãrii mãsurilor dispuse de cãtre inspectorii de muncã, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetãrii evenimentelor;
 • Colaborarea cu lucrãtorii şi/sau reprezentanţii lucrãtorilor,  serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonãrii mãsurilor de prevenire şi protecţie;
 • Colaborarea cu lucrãtorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfãşoarã activitatea în acelaşi loc de muncã;
 • Urmãrirea actualizãrii planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare; 
 • Propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrãtori, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã;
 • Propunerea de clauze privind securitatea şi sãnãtatea în muncã la încheierea contractelor de prestãri de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori strãini;
 • Întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfãşurarea acestor activitãţi;
 • Evidenţa echipamentelor, zonarea corespunzãtoare, asigurarea/urmãrirea ca verificãrile şi/sau încercãrile periodice ale echipamentelor de muncã sã fie efectuate la timp şi de cãtre persoane competente ori alte activitãţi necesare, potrivit prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunãtãţirea securitãţii şi protecţia sãnãtãţii lucrãtorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;
 • Alte activitãţi necesare/specifice asigurãrii securitãţii şi sãnãtãţii lucrãtorilor la locul de muncã.

 
Avem colaboratori si oferim servicii specializate de consultanţă în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), în urmatoarele județe: Galati, Arad, Bistrita Nasaud, Bucuresti, Buzau, Bihor, Botosani, Brasov, Braila, Constanta, Dambovita, Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Mehedinti, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timisoara, Tulcea, Valcea.